فراخوان واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی

استانداری خوزستان در نظر دارد به منظور ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی خانوارهای ساکن در محله کوی علوی – کوت عبدالله- شهرستان مسجد سلیمان با مشارکت جامعه محلی اقدام به استقرار دفتر تسهیلگری نماید..

این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه بوده و راهبری فعالیتها با هدف پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیتها و اقدامات (نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی) ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و بررسی میزان اثربخشی نهایی فعالیتها را برعهده دارد.

لذا از متقاضیان ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی (شامل شرکت، موسسات و سمن ها) دعوت می شود ضمن مطالعه شرایط و فرآیند ارزیابی صلاحیت واگذاری دفاتر مذکور  در مهلت زمانی سه شنبه مورخ ۲۳شهریور ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۳ مهرماه ۱۴۰۰ با مراجعه به اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

جهت دریافت دستورالعمل راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اینجا را کلیک نمایید.

242