فراخوان دفاتر تسهیل گری

استانداری خوزستان در نظر دارد اجرای برنامه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محله های هدف توسعه اجتماعی راجهت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سلامت فردی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی این محله ها از طریق خرید خدمات مشاوره ای از موسسات و شرکتهای واجد صلاحیت به انجام برساند.

شرایط متقاضی:

موسسه یا شرکت متقاضی میبایست شرایط بند الف و ب را مشترکاً داشته باشد.

الف(  داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری است:

۱- شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه – ۳ ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی ازسازمان برنامه و بودجه؛

۲- شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه – ۳ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی از سازمان برنامه و بودجه؛

۳- شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه – ۳ شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه؛

۴- موسسات غیرتجاری ثبت شده توسط استانداری؛

۵-مراکز مطالعاتی و پژوهشی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و سایر مراکز رسمی.

تبصره: کلیه شرکتها، موسسات، سمن ها، انجمن ها و خیریه هایی که در سنوات گذشته مجری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بوده و فعالیتهای آنها توسط وزارت کشور تأیید شده است، از شرایط فوق مستثنی بوده و متعهد میشوند تا پایان قرارداد فعلی یکی از شرایط فوق را فراهم نمایند. برای متقاضیان جدید داشتن حداقل یکی از شرایط ۵گانه فوق ضروری است.

ب( داشتن کلیه شرایط زیر الزامی است:

۱- دارای حداقل ۳ سال تجربه اجرایی مرتبط و انجام موفق ۳ پروژه مرتبط؛

۲-توانایی استخدام )مدیر دفتر )کارشناس ارشد یا دکتری علوم شهری/اجتماعی(، کارشناسان ارشد رشته های

شهرسازی/برنامه ریزی شهری، علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، اقتصادی و حقوقی(، مدیریت نیروی انسانی و

ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی؛

۳- دارای تشکیلات فنی و تخصصی لازم برای اجرای به موقع و با کیفیت تعهدات؛

۴- دارای توان مالی لازم به ویژه جهت پشتیبانی حداقل ۴ ماه فعالیت در صورت تأخیر تأمین مالی؛

۵- توانایی ارائه ضمانت نامه های لازم جهت انعقاد قرارداد؛

۶-پذیرش و انجام دقیق شرایط خصوصی قرارداد؛

 

بندها شرح خدمات
 

 

بند الف:

فعالیتهای پایه دفتر تسهیلگری و توسعه محلی

۱.تدقیق محدوده محله/محله ها بر اساس دستورالعمل مصوب ابلاغی؛
۲.برداشت، پیمایش میدانی و بروزرسانی اطلاعات پایه مطابق دستورالعمل های ابلاغی؛
۳.ایجاد/تکمیل/اصلاح پایگاه های داده(MDB,SAV)؛
۴ .تکمیل و اصلاح گزارش های موضوعی/سنجش وضعیت/مونوگرافی محله/محله ها؛
۵ .تکمیل گزارش دارایی سنجی محله (اطلاعات جامع افراد، نهادها، موسسات، داراییهای فیزیکی و اجتماعی)؛
۶ .شناسایی و دریافت اسناد فرادست، مصوبات و آیین نامه های دستگاه ها و نهادها؛
۷ .تهیه گزارش های تکمیلی مطابق دستورالعمل های ابلاغی؛
 

بند ب:

اطلاع رسانی، آگاهی رسانی و جریان سازی

۱. برگزاری کارگاه ها و آموزش های عمومی اجتماعی و توسعه ای؛
۲.برگزاری رویداد، همایش، غرفه ها و جلسات بحث و گفتگوی محله و..؛
۳.جلب داوطلبان همیار محلی (همیاران محله)؛
۴.رسانه و مستندسازی (خبرنامه، نشریه ماهانه، صفحه نگاری، فضای مجازی و همکاری با رسانه ها)؛
۵.تشکیل جلسه های ماهانه کارگروه های توسعه ای بین مدیران و کارشناسان دفاتر؛
۶.تهیه گزارش های عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه
تهیه گزارش های ویژه متناسب با ارتباط با نهادها
 

 

 

 

بند ج:

اجرای برنامه پویای پیشرفت محله (ها)

۱. ترسیم گراف روایت زندگی و لیست مسایل محله مبتنی بر گزارش سنجش وضعیت؛
۲.به روزرسانی مشارکتی لیست مسائل محله (برگزاری نشست اول)؛
۳. شناسایی امکانات، ظرفیت ها و منابع نهادهای دولتی و غیردولتی متناظر با لیست به روزشده مسائل محله؛
۴.اولویت بندی مشارکتی مسائل محله (برگزاری نشست دوم)؛
۵جریان سازی، اطلاع رسانی و بسیج اجتماعی حول حداقل پنج مسئله دارای اولویت اصلی محله و حداقل دو فرصت محله در راستای توان افزایی محله (مطابق دستورالعمل)؛
۶. تشکیل تیم و گروه و تربیت مراقبین اجتماعی؛
۷.برگزاری سه جلسه (۱۲نفره) گروه متمرکز با درگیران مسئله به ازای هر مسئله؛
۸.برگزاری حداقل سه جلسه(۱۲نفره)گروه متمرکز با بازیگران (تصمیم گیران) دخیل در مسئله به ازای هر مسئله؛
۹.تعریف و تدوین طرح نامه اقدامات توسعه ای اجتماع محور؛
 

 

 

بند د:

اجرای برنامه نهادمحور

۱.شناسایی شرح وظایف و مأموریت های نهادها و دستگاهها؛
۲.آگاهی و دریافت از بودجه بندی ها و برنامه های جاری و آتی دستگاهها و نهادها؛
۳.آگاهی و دریافت ضوابط و مقررات معطوف به مسأله محله؛
۴.برگزاری جلسات هماهنگی و انسجام اقدامات با دستگاه ها و نهادها؛
۵.عقد تفاهم نامه ها و یا توافق نامه ها؛
۶.تعیین پروژه برای دستگاه ها مجری و تعریف در بودجه دستگاه؛
۷.پیگیری و نظارت جهت اجرای اقدام نهادمحور؛
۸.همکاری جهت رفع موانع اقدام توسعه ای؛
۹.شناسایی و تدوین گزارش موانع اجرای اقدامات توسعه ای محلی دستگاه ها/نهادها و اعلام کتبی به استانداری؛
 

بند ه:

پشتیبانی، پیگیری و حمایت اجرای اقدامات عملیاتی توسعهای محله

۱.میزان دستیابی به اهداف اقدامات توسعه ای تعریف شده؛
۲.آموزش گروه ها و تیم های محلی (حرکت از مجریی سلسله مراتبی به همکارانه و در نهایت به مختارانه)؛
۳.هماهنگی منابع اجتماع محلی و دستگاه های مجری؛
۴.حمایت از اجرای اقدامات (اجتماع محور و نهادمحور و توأمان)؛
۵.نظارت بر فرآیندهای فعالیت های توسعه ای و پیشرفت اقدامات گروه های محله؛
۶.ارزیابی اثرات پیش، حین و پس از اجرای اقدامات (در حوزه های توسعه ای و در ارتباط با ذی نفعان و ذی مخلان)؛
 

بند و:

پایش،  ارزشیابی و مستندسازی

 

۱.بررسی تغییرات شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس اجرای برنامه پویای پیشرفت محله و ارزیابی سناریو خروج در حوزه های توسعه ای؛
۲.تدوین گزارش آموخته ها و تجارب (موفق و ناموفق)؛
۳.تهیه حداقل یک مقاله در حوزه های مسائل ویژه محله (علمی و پژوهشی)؛
۴.ایجاد، تکمیل و ارائه بانک سالانه اطلاعات،پایگاه داده و اقدامات محله /محله ها در قالب لوح فشرده(DVD).

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود جهت اعلام آمادگی و شرکت در مصاحبه و ارزیابی ها، پس از دریافت و مطالعه متن قرارداد و شرح تفصیلی خدمات از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، کلیه مدارک مذکور در شرایط متقاضی با مهر و امضای تأیید به صورت حضوری استانداری )دفتر امور اجتماعی و فرهنگی( تحویل نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی نماید و این دستگاه وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی ودعوت از متقاضیان اقدام خواهد نمود.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره های ۳۳۳۳۶۰۴۳   ۰۶۱   تماس حاصل فرمایند

3180