اخبار خوراک خبرخوان خوراک اتم

مرکز سامد مانند هر دوشنبه، روز شلوغی را سپری نمود و  علاوه بر ملاقات شوندگان، حاجی زاده مدیر مرکز سامد و مدیرکل آموزش و پرورش استان، مراجعین حاج آقا ذراتی مشاور استاندار در امور ایثارگران  نیز در مرکز سامد حضور داشتند. در ادامه بخوانید