پاسخگویی تلفنی وحضوری معاون عمرانی استاندار خوزستان و مدیران حوزه معاونت عمرانی استانداری در مرکز سامد

فاضل عبیات معاون عمرانی استاندار و مدیران کل حوزه معاونت عمرانی درروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه جهت پاسخگویی به تعدادی از درخواست ها و سوالات مردمی به صورت برخط از طریق تلفن ۱۱۱ و حضوری در مرکز سامد حضور یافتند.

ابتدا براتی مدیر سامد استانداری در خصوص رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری و همچنین بخشنامه استاندار خوزستان پیرامون حضور مدیران درسامد استانداری مبنی بر ارتباط نزدیک مسئولین دولتی با مردم به منظور اگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات سخنانی ایراد نمود.

معاون عمرانی استانداری درخصوص تکریم مراجعین به حوزه معاونت عمرانی ازطریق دیدار مدیران بصورت چهره به چهره با آنها به منظور افزایش رضایتمندی مردم و حفظ کرامت انسانی بیاناتی ابراز داشت و تاکید کرد برنامه حضور وی و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه به آن حوزه بصورت منظم و مداوم در سامد ادامه یابد.

معاون عمرانی استانداری و مدیران حوزه معاونت عمرانی استانداری درمدت زمان حضور خود در مرکز سامد به ۸۰ نفر به صورت تلفنی و حضوری پاسخگویی داشتند.

276