مدیرکل شهرک های صنعتی استان جهت پاسخگویی درمرکز سامد حضور یافت

مدیرکل شهرک های صنعتی استان جهت پاسخگویی به تعدادی از درخواست ها و سوالات مردمی به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق خط ۱۱۱ در مرکز سامد در روز سه شنبه ۲۴ حضور یافتند.

اخلاق محمدیان، مدیرکل شهرک های صنعتی استان روز سه شنبه ۲۴ دی ماه با حضور در اداره سامد در خصوص ارائه خدمات و عملکرد شهرک های صنعتی در سال جاری به ویژه خدمات رسانی به کارآفرینان و شرکت های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان، پاسخ به درخواست های مردمی ثبت شده از طرف مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت استانداری و چگونگی ملاقات ها با مردم در این مرکز مشخص در هفته طبق بخشنامه استاندار محترم سخنانی ایراد فرمود. مدیر کل شهرک های صنعتی در زمان حضور خود در مرکز سامد استانداری به ۴ نفر بصورت حضوری و ۶ نفر از طریق تلفن ۱۱۱ پاسخ داد.

112