گزارش تصویری / سیزدهمین جلسه ستاد پایش سامانه حمل و نقل شهری