جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با حضور استاندار خوزستان

در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با حضور استاندار از زحمات حسین لامی زاده تقدیر شده و محمد صفری به عنوان سرپرست دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان معرفی گشت همچنین در حاشیه این جلسه دو طرح عضویت افتخاری کانون یاری گران زندگی و چشم انداز نقشه راه طرح یاری گران زندگی رونمایی به عمل آمد