مدیرکل تامین اجتماعی ومدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان درمرکز سامد استانداری حضور یافتند

براتی معاون ارتباطات مردمی (سامد ) اداره کل بازرسی استانداری خوزستان گفت :طبق روال و برنامه ریزی بعمل امده واطلاع رسانی قبلی ازطریق روابط عمومی استانداری روز سه شنبه مورخ 98/8/21مدیران یاد شده درمحل سامد حضور یافته اند برابر تاکیدات استاندار محترم وتصمیمات مدیرکل محترم بازرسی مدیریت عملکر د وامور حقوقی استانداری مبنی براستفاده از دولت الکترونیک درخدمت سانی سریع واسان به مردم و احترام به حقوق شهروندی ،ایجاد فرصت برابر برای عموم مردم به منظور ارتباط با مدیران ارشد استان .مدیرکل تامین اجتماعی ومدیریت درمان تامین اجتماعی بامردم ارتباط برقرار نمودند وبه درخواست ها و سوالات مردم پاسخ دادند لازم به ذکر است طی این ارتباط مدیران فوق الذکر به تعدادی از مردم بصورت حضور ی وتلفنی پاسخ دادند و دستورات لازم را صادر نمودند