بازدید استاندارخوزستان از آخرین وضعیت لایروبی و پیگیری جهت حل مشکلات فاضلاب کوی عین دو اهواز

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بامداد پنجشنبه ۱۶ آبان ماه از
آخرین وضعیت لایروبی فاضلاب کوی عین دو اهواز بازدید کرد و دستوراتی جهت تسریع در حل مشکلات منطقه داد.

253