بازدید میدانی معاون استاندار از آخرین اقدامات و آمادگی دستگاه های خدمت رسانی سطح شهر اهواز

محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری روز یکشنبه با حضور میدانی به همراه مدیران استانی و شهرستانی به منظور بررسی آخرین اقدامات و آمادگی از دستگاه های خدمت رسانی سطح شهر جهت بارندگی های پیش رو بازدید کرد.

 

375