به ریاست استاندار خوزستان:

تصاویر \جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان برگزار شد

جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان با دستور کار مسکن ملی، مهاجرت، طرح اراضی شهری و... آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان امروز چهارشنبه ١٨ مردادماه به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.

دستور کار نخست این جلسه به بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه اختصاص داشت که براساس این بند متناسب با سهم جمعیتی مناطق حاشیه‌ ای از مالیات و ارزش افزوده به توسعه زیرساخت ‌ها و عملیات زیربنایی مناطق حاشیه‌ شهرهای استان اختصاص پیدا می‌کند که براساس  برآورد اولیه حدود هفت و نیم درصد جمعیت استان در این مناطق ساکن هستند که البته پس از تایید سایر مناطق این مقداربه آمار افزوده خواهند شد و سهم آن‌ ها افزایش خواهد یافت.

از دیگر مباحث مطرح شده در شورا بازنگری طرح جامع شهر مشراگه بود که براساس دلایلی که در جلسه ارائه شد، بازنگری این طرح مورد تایید قرار گرفت.

در پایان نیز آسیب شناسی لازم در خصوص مهاجرت و الحاق زمین به شهرهای هندیجان و قلعه خواجه جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفت.

گفتنی است در این نشست مسکن ملی، مهاجرت، طرح اراضی شهری واز جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

471