ضرورت ایجاد هماهنگی میان وظایف و اختیارات مدیران حوزه اجتماعی

محبوبه ایزدی پناه در نشست مرکز ملی رصد وزارت کشور با مدیران کل امور اجتماعی استانها تاکید کرد: ضرورت ایجاد هماهنگی میان وظایف و اختیارات مدیران حوزه اجتماعی

به گزارش واحد اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان، محبوبه ایزدی پناه مدیرکل امور اجتماعی استانداری در نشست مرکز ملی رصد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با مدیران کل امور اجتماعی استانها ضمن تاکید بر ارزشمندی تهیه آمار و اطلاعات و احاطه بر وضعیت آماری مسائل و آسیبهای اجتماعی در راستای برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر، میزان اثربخشی این اشراف اطلاعاتی در صحن شورای اجتماعی کشور و در تصمیمات ملی در سطح کشور را بسیار حائز اهمیت خواند و تلاش برای کارسازی این روند را از سوی مرکز ملی رصد سازمان امور اجتماعی کشور خواستار شد.

ایزدی پناه در این نشست که در فضای وب انجام انجام شد بخش عمده آسیبهای اجتماعی را نتیجه و حاصل مسائل و مشکلات عمدتا اقتصادی، فرهنگی و آموزشی دانست و افزود: ضرورت وجود همخوانی و هماهنگی بین میزان اختیارات و وظایف حوزه اجتماعی مسئله مهم پیش روی متولیان این حوزه در استانها است و لزوم اتخاذ تصمیمات ملی جدی تر با استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی کشور و به تبع آن کارگروه اجتماعی استانها، برای ایجاد این هماهنگی بین اختیارات و وظایف در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی به خوبی احساس می شود.

ضرورت دسترسی به آمارهای دقیق شهرستانی و همچنین انجام مطالعات در موضوع شیوع شناسی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد برای تمرکز بیشتر و برنامه ریزی دقیقتر جهت مقابله با آسیبهای این حوزه  از جمله نکات مورد تاکید ایزدی پناه در این نشست بود.

371