کارگاه تخصصی پیشگیری از خودکشی با رویکرد اجتماع محور به همت اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری خوزستان در شهرستان باغملک برگزار شد

کارگاه تخصصی پیشگیری از خودکشی با رویکرد اجتماع محور ویژه تسهیلگران اجتماعی و مداخله گران خودکشی در استان خوزستان به همت اداره کل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری خوزستان وبا هدف کنترل و کاهش آسیب خودکشی و ارتقا دانش وآگاهی عمومی ویژه تسهیلگران اجتماعی ،مداخله گران خودکشی و موثر ترین حوزه اجتماعی شهرستان باغملک روز سه شنبه ٩خرداد در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی یک روزه شرکت کنندگان علاوه برمباحث و دیدگاه های نظری مسئله خودکشی، با شیوه های عملی، مددکاری واقدامات اجتماع محور موثر به منظور کنترل و کاهش این آسیب آشنا شدند.

260