انتصاب

طی حکمی از سوی احمد وحیدی وزیر کشور و بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر دزفول محمد عتاب اهوازی به عنوان شهردار دزفول منصوب شد.

16K