بازدید معاون سیاسی اجتماعی استانداری از ستاد و کمپ اسکان نوروزی شوش

عبداله افراز شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری از ستاد و کمپ اسکان نوروزی در شهرستان شوش بازدید کرد.

854