بازدید از اهالی روستای مگرن ۳ و بررسی وضعیت کمپ آنها