گزارش تصویری / بازدید از مناطق تحت تأثیر سیل و جلسه ستاد بحران شهرستان خرمشهر