گزارش تصویری / حضور استاندار خوزستان در جلسه گروه های جهادی دانشگاه آزاد اهواز