باحضور معاون سیاسی واجتماعی استانداری ومدیرکل اموربانوان وخانواده/نمایشگاه توانمندی ها وصنایع دستی بانوان روستایی شهرستان دزفول افتتاح شد(به روایت تصویر)

475