فیلم / بازدید استاندار خوزستان از مناطق آبگرفته شهرستان شوشتر

استاندار خوزستان از مناطق آبگرفته شهرستان شوشتر دیدن کرد و بر تسریع دستگاه های ذیربط جهت رفع آبگرفتگی های این شهرستان تاکید کرد.
344