فراخوان دفاتر تسهیل گری

استانداری خوزستان در نظر دارد به منظور ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی خانوارهای ساکن در محله کوی مدرس شهرستان دزفول- ملاشیه ۱ و۲ – عین ۲ اهواز- کوی سیاحی و منطقه زویه با مشارکت جامعه محلی اقدام به استقرار دفتر تسهیلگری نماید.

این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه بوده و راهبری فعالیتها با هدف پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیتها و اقدامات (نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی) ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و بررسی میزان اثربخشی نهایی فعالیتها را برعهده دارد.

لذا از متقاضیان ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی (شامل شرکت، موسسات و سمن‌ها) دعوت می‌‌شود ضمن مطالعه شرایط و فرآیند ارزیابی صلاحیت واگذاری دفاتر مذکور در مهلت زمانی چهارشنبه مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با مراجعه به اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

183