الزام کارمندان به واکسیناسیون کوید۱۹

در راستای نامه ۴۴/۱۲/۲۰۶۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ ابلاغی از سوی رسول امیری مدیرکل بازرسی استانداری و همچنین بر اساس بند ۱۰ مصوبات هشتادمین جلسه ستاد استانی کرونا کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی و بخش خصوصی ملزم به واکسیناسیون کوید ۱۹ هستند. حضور کلیه کارکنان در محل کار منوط به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال بوده و در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون به استناد مصوبه فوق الذکر، با این افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.
همچنین اداره کل بازرسی استانداری خوزستان بر اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد.

718