جلسه بررسی برنامه های فوق العاده واثر بخش دستگاههای اجرایی استان برگزارشد

جلسه بررسی برنامه های فوق العاده واثر بخش دستگاههای اجرایی استان برگزارشد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری جلسه ایی به منظور دریافت و بررسی برنامه های فوق العاده و اثر بخش دستگاههای اجرایی استان  در حوزه کنترل وآسیب های اجتماعی با الویت مناطق حاشیه نشین، اعتیاد،طلاق، خودکشی،کودکان کار،مفاسد اخلاقی وهمچنین هماهنگی بین بخشی جهت اجرای این برنامه ها با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی  در محل سالن جلسات اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی برگزارشد.

دریافت اعتبارات ،ارائه پیشنهادات به سازمانهای فرادستی جهت تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای این برنامه های در استان وتدوین برنامه ها در کارگروه تخصصی اجتماعی وفرهنگی وسلامت زنان وخانواده با حضور استاندار وسایر دستگاهها جهت ارائه به نهادهای فرادستی وهمچنین استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع در برگزاری برنامه های دستگاههای اجرایی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

260