ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت کار و رفاه اجتماعی استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد / تصاویر

ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت کار و رفاه اجتماعی استان به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان برگزار شد

242