فراخوان واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی

فراخوان واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی

استانداری خوزستان در نظر دارد به منظور ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی خانوارهای ساکن در محله کوی علوی – کوت عبدالله- شهرستان مسجد سلیمان با مشارکت جامعه محلی اقدام به استقرار دفتر تسهیلگری نماید..

این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه بوده و راهبری فعالیتها با هدف پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیتها و اقدامات (نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی) ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و بررسی میزان اثربخشی نهایی فعالیتها را برعهده دارد.

لذا از متقاضیان ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی (شامل شرکت، موسسات و سمن ها) دعوت می شود ضمن مطالعه شرایط و فرآیند ارزیابی صلاحیت واگذاری دفاتر مذکور  در مهلت زمانی سه شنبه مورخ ۲۳شهریور ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ با مراجعه به اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

جهت دریافت دستورالعمل راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اینجا را کلیک نمایید.

308