جلسه تودیع و معارفه معاونت عمرانی استانداری خوزستان

جلسه تودیع و معارفه معاونت عمرانی استانداری خوزستان با حضور معاونین استاندار و جمعی از مدیران برگزار شد. در این جلسه دکتر فرامند هاشمی زاده تودیع و دکتر فاضل عبیات به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار معارفه شد.