توضیحات استاندار خوزستان در مورد وضعیت سیلاب خوزستان در خبر ساعت ۲۱ شبکه یک سیما/فیلم

 

840