انتصاب

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در حکمی مهراب فلسفی زاده را به عنوان سرپرست اداره کل امور شهری استانداری منصوب کرد.

997