گزارش تصویری/

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان