انـتـصـاب

استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه ناظم ثبوتی را به عنوان مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان و شهاب رزمی را نیز به عنوان مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب کرد.