انتصاب

استاندار خوزستان در حکمی حمزه خسروانی را به عنوان مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان منصوب کرد.
خسروانی پیشتر در سوابق خود خدمت به عنوان معاون سرمایه گذاری و اشتغال و رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده استاندار در کارگروه ماده ٢٧ قانون الحاق موضوع واگذاری پروژه های تملک دارایی سرمایه ای استان، مشاور سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اهواز و نماینده استانداری در کارگروه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه را داشته است.

451