آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات استانداری خوزستان

استانداری خوزستان در نظر دارد املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» ( setadiran.ir ) با شماره مزایده ۲۰۹۹۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

تاریخ انتشار : ۲۹/۰۸/۱۳۹۹ مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ : ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ تاریخ بازدید : از مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۹ لغایت ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۲:۳۰

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹ تاریخ بازگشایی : ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۱ /۰۹/۱۳۹۹

 تاریخ اعلام به برنده : روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹

نحوه فروش : نقد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

.۱برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
.۲کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
.۳علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

 

 

اداره کل اداری و مالی استانداری خوزستان

209