گزارش صدا و سیمای مرکز خوزستان از اجرای طرح آمایش پانزده اتباع خارجی

1070