گزارش تصویری/

جلسه بررسی جابجایی واحد های آسیب دیده در زلزله مسجد سلیمان

184