‎⁨آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی⁩

استانداری خوزستان در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی خود را به صورت حجمی به پیمانکار  واجد شرایط و با سابقه، دارای توان اجرایی لازم و دارای مجوز فعالیت و صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

لذا واجدین صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه می‌توانند مطابق موارد ذیل اقدام نمایند:

 1. نام دستگاه مناقصه گزار : استانداری خوزستان- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 2. شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : ۲۰۹۹۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۰۳    
 3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  ۱.۵۳۶.۳۶۳.۳۷۵ریال (یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و سیصد و شصت و سه هزار سیصد و هفتاد و پنج ریال)
 4. انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سپرده استانداری خوزستان به شماره۲۱۷۱۱۳۲۲۱۴۰۰۵ نزد بانک ملی ایران  
 5. زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ تا ساعت ۱۱ صبح  ۰۶/۰۳/۱۳۹۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.
 6. با توجه به اینکه کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشایش پیشنهاد مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 7. زمان و محل تحویل پاکات پیشنهاد: تا ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. لازم بذکر است علاوه بر بارگذاری کلیه اسناد مناقصه در سامانه مذکور، مناقصه گر می بایست اسناد مناقصه و پیشنهاد خود را نیز در پاکت های جداگانه لاک و مهرشده شامل «پاکت الف»، «پاکت ب» و «پاکت ج» بگذارند و نهایتاً پاکت های «الف ، ب و ج» را در لفاف مناسب و لاک و مهرشده قرار دهند. و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ به آدرس: اهواز-امانیه- خیابان فلسطین-استانداری خوزستان- دبیرخانه مرکزی تحویل گردد.
 8. زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ به آدرس اهواز-امانیه-خیابان فلسطین-استانداری خوزستان- دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 9. به پیشنهادهای مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد گواهی تایید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی نامه صلاحیت ایمنی HSE پیمانکار از اداره کل کار و امور اجتماعی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :

اهواز- امانیه- خیابان فلسطین- استانداری خوزستان-اداره کل اداری و مالی- تلفن: ۳۳۳۶۳۶۰۲-۰۶۱

 

                                                                                          محسن قارونی

                                                                                      مدیرکل اداری و مالی

                                                                             

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

 

استانداری خوزستان در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی خود را به صورت حجمی به پیمانکار  واجد شرایط و با سابقه، دارای توان اجرایی لازم و دارای مجوز فعالیت و صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

لذا واجدین صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه می‌توانند مطابق موارد ذیل اقدام نمایند:

 1. نام دستگاه مناقصه گزار : استانداری خوزستان- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 2. شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : ۲۰۹۹۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۰۳    
 3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  ۱.۵۳۶.۳۶۳.۳۷۵ریال (یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و سیصد و شصت و سه هزار سیصد و هفتاد و پنج ریال)
 4. انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سپرده استانداری خوزستان به شماره۲۱۷۱۱۳۲۲۱۴۰۰۵ نزد بانک ملی ایران  
 5. زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ تا ساعت ۱۱ صبح  ۰۶/۰۳/۱۳۹۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.
 6. با توجه به اینکه کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشایش پیشنهاد مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 7. زمان و محل تحویل پاکات پیشنهاد: تا ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. لازم بذکر است علاوه بر بارگذاری کلیه اسناد مناقصه در سامانه مذکور، مناقصه گر می بایست اسناد مناقصه و پیشنهاد خود را نیز در پاکت های جداگانه لاک و مهرشده شامل «پاکت الف»، «پاکت ب» و «پاکت ج» بگذارند و نهایتاً پاکت های «الف ، ب و ج» را در لفاف مناسب و لاک و مهرشده قرار دهند. و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ به آدرس: اهواز-امانیه- خیابان فلسطین-استانداری خوزستان- دبیرخانه مرکزی تحویل گردد.
 8. زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ به آدرس اهواز-امانیه-خیابان فلسطین-استانداری خوزستان- دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 9. به پیشنهادهای مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد گواهی تایید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی نامه صلاحیت ایمنی HSE پیمانکار از اداره کل کار و امور اجتماعی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :

اهواز- امانیه- خیابان فلسطین- استانداری خوزستان-اداره کل اداری و مالی- تلفن: ۳۳۳۶۳۶۰۲-۰۶۱

 

                                                                                          محسن قارونی

                                                                                      مدیرکل اداری و مالی

                                                                                       

 

326